Personuppgiftspolicy för Lifepulse

Om LifePulse

För att på bästa sätt kunna genomföra vårt uppdrag behöver Lifepulse samla in och spara personuppgifter som är relevanta för att utföra våra tjänster, avläsa statistik, förbättra programmet eller användas i forskningssyfte. Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

LifePulse är ett varumärke. Juridisk person är E-hälsoprogram Sverige.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menar vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ.

Personuppgiftsansvarig

LifePulse är ansvarig för hemsidan och kontaktuppgifter och bokföringen. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsbiträde

LifePulse är personuppgiftsbiträde för övriga behandlingar som beskrivs nedan. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.
Lifepulse behandlar även vissa känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter. Det är uppgifter som avslöjar personuppgifter som exempelvis rör hälsa, kön, ekonomi, utbildning eller civilstånd.


Hur samlar vi in personuppgifterna?

 • När du använder våra webbplatser utan att vara inloggad
  Vi samlar även in cookies på våra webbsidor för att förbättra upplevelsen av våra sidor till dig. Det ger oss information via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra webbsidor. Exempel på sådan information är IP-adress.
 • Uppgifter som du lämnar som kund
  De uppgifter vi samlar in får vi direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig, genomför LifePulse nulägesanalys, program, gör de coachande frågeställningarna, bokar/genomför samtal/coaching, mail, chatt, sms eller liknande.

I vilket syfte använder vi dina uppgifter?

 • Utföra våra tjänster på bästa sätt
  Vi använder uppgifterna i syfte att på bästa möjliga sätt utföra våra tjänster till dig. Exempelvis att coacha dig på effektivaste sätt, skapa bästa förutsättningar för att understödja din beteendeförändring. 

 • Utveckla våra tjänster och forskning
  För att förbättra och effektivisera våra tjänster, läsa av statistik samt i forskningssyfte.

 • Analys, statistik och utveckling
  Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. 

RÄTTSLIGA GRUNDER & LAGRINGSTIDER

Kunddatabasen

Kunddatabasen har avtal som rättslig grund.

All personuppgifter avkodas efter 3 månaders avslutat program. De avkodade uppgifterna kan användas till att förbättra Lifepulse program, hemsida/nulägesanalys samt i forskningssyfte.

Bokföringen

Bokföringen har rättslig förpliktelse som laglig grund, informationen lagras i 7+1 år.

Intresseuppgifter

Intresseuppgifterna har intresseavägning som laglig grund.

Om ni endast lämnat intresseuppgifter för att veta mer om våra tjänster raderar vi företagsuppgifterna omedelbart efter att våra förpliktelser och uppföljning fullgjorts.


Vilka får ta del av dina personuppgifter?


Endast anställda/upphandlade konsulter för Lifepulse får tillgång till personuppgifterna.

Hanteras personuppgifter utanför EU/ESS?

Inga personuppgifter överförs till länder utanför EU/ESS.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära ut dessa en gång per halvår.  
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Underbiträden

LifePulse anlitar följande organisationer som underbiträde för våra tjäster:

 • One.Com. Drift hemsida + LifePulse nulägesanalys och e-hälsoprogram
 • Mentaru. Coachansvarig/Ansvarig utbildare inom coaching + coaching
 • Netdesign. IT
 • FMCA – Flatmate Creative Agency. Design och IT
 • Totalkropp. Föreläsning.


Övriga frågor eller funderingar


Har du frågor eller funderingar som inte besvaras ovan är du varmt välkommen att höra av dig till oss! Kontakta oss på pernilla@lifepulse.se