PulseCheck

Få en helhetsbild över medarbetarnas hälsa och vilka hälsoområden som behöver prioriteras.

I PulseCheck ingår:

  • Nulägesanalys, individuell enkät
  • Uppföljande hälsosamtal med alla medarbetare
  • Möte med genomgång av resultaten på organisationsnivå

PulseCheck ger kunskap om hur medarbetarnas hälsobeteenden ser ut inom 12 olika hälsoområden. Detta sker genom att varje medarbetare genomför en nulägesanalys, som består av en enkät som tar ca 15-20 minuter att besvara. Därefter får alla medarbetare ett hälsosamtal kopplat till deras svar.

LifePulse ser hälsa som en helhet där olika hälsoområden kan påverka varandra. Av den anledningen inkluderar PulseCheck 12 hälsoområden, bland annat arbetsrelaterad hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande, kost, mental hälsa, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor. PulseCheck tar även upp faktorer som kan påverka de anställdas hälsostatus såsom upplevd smärta, sjukdom, mediciner mm. I ett hälsosamtal med varje medarbetare går vi igenom medarbetarens svar och pratar om vad det har för inverkan på hälsan.

Ofta kan en nulägesanalys av hälsa i kombination med hälsosamtal vara början på en beteendeförändring.

Därför ska ni göra en PulseCheck:

  • Kunskap om hur de anställdas samlade hälsobeteende ser ut (de enskilda svaren är anonyma).
  • Beslutsunderlag för en eventuell hälsoinvestering och vilket/vilka hälsoområden som bör prioriteras.
  • Tidig upptäckt av riskbeteenden som kan leda till ohälsa.
  • Medvetandegöra hälsobeteende för att skapa en ökad hälsa och välbefinnande.
  • Hälsosamtalet fungerar många gånger som starten till en förändring.
  • Grund för genomförande av uppföljning vid hälsoinsatser.
  • Delar in medarbetarna i behovsgrupper för att gå vidare till programmet för ökad fysisk aktivitet och välbefinnande.