PulseCheck+

I PulseCheck+ ingår, utöver punkterna nedan, även ett individuellt hälsosamtal med varje medarbetare. Under det uppföljande samtalet går vi igenom medarbetarens svar i nulägesanalysen. Vi pratar om vad de har för inverkan på hälsan samt vilka förändringar individen kan göra för att förbättra sin hälsa.

PulseCheck

Få en helhetsbild över medarbetarnas hälsa och vilka hälsoområden som behöver prioriteras.

I PulseCheck ingår:

  • Nulägesanalys, individuell enkät
  • Hälsokartläggning av 12 områden med mycket information inom varje område.
  • Rekommendationer specifikt för ert företag/organisation ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.
  • Resultatrapport och möte med genomgång av resultaten på organisationsnivå.

LifePulse ser hälsa som en helhet där olika hälsoområden kan påverka varandra. Av den anledningen inkluderar PulseCheck 12 hälsoområden, bland annat arbetsrelaterad hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande, kost, mental hälsa, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor. PulseCheck tar även upp faktorer som kan påverka de anställdas hälsostatus såsom upplevd smärta, sjukdom, mediciner mm.

Därför ska ni göra en PulseCheck:

  • Kunskap om hur de anställdas samlade hälsobeteende ser ut (de enskilda svaren är anonyma).
  • Beslutsunderlag för en eventuell hälsoinvestering och vilket/vilka hälsoområden som bör prioriteras.
  • Tidig upptäckt av riskbeteenden som kan leda till ohälsa.
  • Medvetandegöra hälsobeteende för att skapa en ökad hälsa och välbefinnande.
  • Grund för genomförande av uppföljning vid hälsoinsatser.
  • Delar in medarbetarna i behovsgrupper för att gå vidare till programmet för ökad fysisk aktivitet och välbefinnande.

Ofta kan en nulägesanalys av hälsa i kombination med hälsosamtal vara början på en beteendeförändring.